x 

Terms of Service Kajakeraamika
noimage_new

E-poe kasutamistingimused

Galerii ja Tegevuskeskus Central MTÜ, registrikoodiga 80311435, aadress Piirisaare tee 3, Mereküla, Häädemeeste vald, Pärnumaa (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab galerii e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1. E-POOD

1.1. e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2. E-pood asub internetiaadressil www.pood.turundustugi.ee

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajat.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.2. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.
3.3. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laoarvestus- või E-poe programmides. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse sellisel juhul raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks), kättetoimetamismeetodi, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu (sealhulgas kättetoimetamiskulude) eest pangaülekandega.
3.5. Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.6. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. Teenuse osutaja võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist vaid Eesti Vabariigi piires.
5.2. Teenuse kasutajal on õigus valida järgnevate ostetud kauba (saadetise) kättetoimetamisviiside vahel. Vt. Tarneviisid.

6. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

6.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
6.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
6.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud kaubad, perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarnimise viis, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg.
6.7. Isikuandmeid töötleb Galerii ja Tegevuskeskus Central.
6.8. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
6.9. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
6.10. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
6.11. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks lepinguga antud õigus, seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
6.12. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
6.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.
6.14. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi kasutajakonto loomisel või tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

7. VASTUTUS

7.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
7.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes headele tavadele tuginedes.
7.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
7.4. Kui üks Lepingu Pooltest on Lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud on teisel Poolel õigus esimeselt nõuda:
7.4.1. kohustuse täitmist;
7.4.2. oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
7.4.3. nõuda kahju hüvitamist;
7.4.4. taganeda lepingust või öelda leping üles;
7.4.5. hinna alandamist;
7.4.6. rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist, mis on 0,15% võlgnetavast summast iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.
7.5. Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või Lepingust ei tulene teisiti. Kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta Poolelt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
7.6. Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

8. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

8.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Pärnu Maakohtus.

Meist
Kontakt